KONTAKT MV.IMPRESSUM | KONTAKTCONTACT & LEGALKONTAKT MM

Contact address

GERHARD ADRIAN
Tel.: +49 174 330 4999
E-mail: hej@gerhardadrian.com

Address:

Winsstrasse 58
D-10405 Berlin
GERMANY

Company information – Publisher of this website

GERHARD ADRIAN
Owner: Gerhard H. Adrian
Registered in Germany, VAT no.: DE188899263
 

Photo and art credits

Thank you for contributing to this website:
Gerhard’s portrait in the sidebar: original photo by René Gundesbøl.
Walkathon photos by Sylke Block, Carsten Nielsen and others, © ECCO Sko A/S.
Other photo material by Gerhard H. Adrian, Shutterstock and others.

 
 

Terms of Use

1. General

The terms and conditions brought forth in these Terms of Use apply to this website (www.gerhardadrian.com) owned by Gerhard Adrian, Winsstrasse 58, D-10405 Berlin, Germany, VAT no. DE188899263 (hereinafter referred to as “GA”). By accessing the GA website and/or using the information and services provided on or via this website, you agree to be bound by these Terms of Use.

2. Restrictions on website use; Limitation of liability

The information contained within the GA website has been gained from sources which GA regards as reliable. GA or third parties makes no warranties, express or implied, as to whether the information provided on or via this website is accurate, complete or up-to-date. The information on the site may be changed or removed without notice. GA does not warrant that this website and/or the Internet services provided via the website function without error or interruption.

The content of this website is provided ”as is”, and GA or third parties do not give any warranties about the site or its content. GA shall not be liable for any expenses, losses or damages, direct or indirect, arising in any way from access to or use of the website.

3. Links

Where GA provides hyperlinks to third party websites, such links are not an endorsement by GA of any products or services provided on or via such websites. The use of such links is entirely at your own risk and GA accepts no responsibility or liability for the content, use or availability of such websites.

According to German law, GA can under certain conditions be held liable for hyperlinks to websites offering illegal content, but only in such cases where GA possesses knowledge of such illegal content and where it is both technically possible and reasonable to prevent access to such websites. GA has visited the third-party sites linked to from its own website and not found any illegal content during the time the respective hyperlinks were established.

4. Cookies

GA’s website uses cookies. A cookie is a small text file which is stored on your hard disk by websites you visit. Such text files contain information and are, among other things, used for supporting the visitor’s use of a website.

There are two types of cookies. The first type, which is called persistent cookies, stores a file on your hard disk for a certain period of time. GA does not use any persistent cookies.

The other type of cookies, which is called session cookies, is stored temporarily during the time you surf on a site. Session cookies facilitate easy navigation on GA’s website, e. g. regarding language selection and viewing the site on a mobile device.

If you don’t want any cookies to be stored on your computer, you can change the security settings of your browser (Firefox, Safari, Chrome, Internet Explorer etc.). You can choose not to permit the use of persistent cookies without any impact on the functionality of the website. Please note that if you do not accept session cookies, browsing GA’s website may be slightly less comfortable.

5. Copyright and trademarks

GA or third parties, if expressly specified, retain their ownership, copyright and all other immaterial rights of the site. All rights are reserved in all countries. Publication, reproduction, transfer or storage of the contents of the site in whole or in part is forbidden unless the holder of title, copyright or other immaterial right has granted permission for such use, with the exception of storage on a computer or printing for personal use only. The contents may be quoted according to the applicable copyright legislation. When the contents are quoted the source shall have to be indicated: “Gerhard Adrian” and/or “gerhardadrian.com”. The trademarks or logos included on the site may, however, not be reproduced, published or distributed without the previous written consent of the holder of the title.

6. Applicable law and jurisdiction

This website and its Terms of Use shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Federal Republic of Germany. All disputes arising out of or in connection with these Terms of Use shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the courts of Germany.

Adresse og juridiske oplysninger

GERHARD ADRIAN
Tlf.: +49 174 3304999
E-mail: hej@gerhardadrian.com

Virksomhedsadresse og hovedkontor:

Winsstrasse 58
D-10405 Berlin
TYSKLAND

Firmaoplysninger

GERHARD ADRIAN
Ejer: Gerhard H. Adrian
Virksomheden er registreret i Berlin
SE-nr. (momsnr.): DE188899263

 

Foto og design

Tak til alle, der har bidraget til hjemmesiden!
Gerhards portrætbillede: originalfoto af René Gundesbøl.
Walkathonbilleder: Sylke Block, Carsten Nielsen og andre, © ECCO Sko A/S.
Andet billedmateriale: Gerhard H. Adrian, Shutterstock mv.

 
 

Brugervilkår for denne hjemmeside

 

1. Generelt

Bestemmelserne i disse brugervilkår (herefter ”Brugervilkår”) gælder for dette websted (www.gerhardadrian.com), der tilhører Gerhard Adrian, Winsstrasse 58, D-10405 Berlin, Tyskland, SE-nr. DE188899263 (herefter ”GA”). Når du besøger GA’s websted eller anvender den information og de tjenester, der er tilgængelige på eller via webstedet, accepterer du at være bundet af disse Brugervilkår.

2. Begrænsninger i brugen af webstedet og ansvar

Information indeholdt på GA’s websted er modtaget fra kilder, der af GA anses som troværdige. GA eller tredjeparter kan ikke garantere, at oplysningerne på webstedet er korrekte, fuldstændige og opdaterede. Oplysningerne på dette websted kan ændres eller fjernes uden varsel. GA kan ikke garantere, at dette websted og/eller de internettjenester, der er tilgængelige via webstedet, fungerer fejlfrit og uden forstyrrelser.

GA eller tredjeparter påtager sig intet ansvar for webstedet eller indholdet herpå. GA hæfter ikke for eventuelle direkte eller indirekte udgifter, tab eller skader, der måtte opstå som et resultat af anvendelse af webstedet.

3. Links

GA’s websted kan indeholde links til tredjeparters websteder. GA påtager sig intet ansvar for produkter og tjenesteydelser, der tilbydes på sådanne websteder. Anvendelse af sådanne links sker på eget ansvar, og GA påtager sig intet ansvar for og hæfter på ingen måde for indholdet på eller anvendelsen og tilgængeligheden af sådanne websteder.

I overensstemmelse med tysk lovgivning kan et ansvar fra GA’s side kun komme på tale i tilfælde, hvor GA har kendskab til ulovligt indhold på tredjeparters websteder, der er linket til, samt hvis det er både teknisk muligt og rimeligt at forhindre besøg på disse websteder. GA konstaterer hermed, at der ikke fandtes noget ulovligt indhold på det tidspunkt, hvor links til tredjeparters websteder blev etableret. GA har ingen indflydelse på de linkede websteders nuværende og fremtidige design, indhold og forfatterskab. På denne baggrund tager GA udtrykkeligt afstand fra alle linkede sider, som er blevet ændret efter oprettelse af link til disse.

4. Cookies

GA’s websted indeholder cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres på computerens harddisk af et websted, man besøger. Denne tekstfil indeholder information og anvendes blandt andet til at understøtte brugen af det pågældende websted.

Der findes to slags cookies: Den ene type, som kaldes en vedvarende cookie, lagrer en fil på computerens harddisk i en bestemt periode. GA’s websted bruger ingen vedvarende cookies.

Den anden type, som kaldes en midlertidig cookie eller ”session cookie”, lagres blot midlertidigt i den periode, hvor man besøger et givet websted. Disse midlertidige cookies gør det nemmere for de besøgende at navigere på webstedet, bl.a. i forbindelse med valg af sprog og webstedets brug på mobile enheder.

Hvis man ikke ønsker at acceptere cookies, kan man ændre sikkerhedsindstillingerne i browseren (Firefox, Safari, Chrome, Internet Explorer etc.). Man kan vælge ikke at tillade brug af vedvarende cookies uden at dette påvirker brugen af webstedet. Hvis man har fravalgt midlertidige cookies, kan det medføre at navigationen på GA’s websted er en smule mere besværlig for den besøgende.

5. Ejendomsret og immaterielle rettigheder

GA eller tredjeparter, i den udstrækning dette er anført, forbeholder sig ejendomsret, copyright og enhver anden immateriel rettighed til dette websted. Alle rettigheder forbeholdes i alle lande. Enhver form for hel eller delvis offentliggørelse, gengivelse, overførsel eller lagring af indholdet på dette websted er forbudt, medmindre der er indhentet tilladelse hertil fra den pågældende rettighedshaver. Dette forbud gælder ikke lagring på computer eller udskrift til personlig brug. Indholdet kan citeres i henhold til gældende lovgivning om copyright. Der skal anføres kildeangivelse ved citat fra indholdet: ”Gerhard Adrian” og/eller ”gerhardadrian.com”. Varemærker eller logoer på webstedet må ikke på nogen måde gengives eller offentliggøres uden skriftligt samtykke fra indehaveren.

6. Lovvalg og værneting

Dette websted og Brugervilkårene reguleres og fortolkes i overensstemmelse med tysk ret. Tvister, der er opstået i forbindelse med disse Brugervilkår, skal afgøres af en tysk domstol i Berlin.

Anbieterkennzeichnung

gerhardadrian.com ist eine Publikation von:

GERHARD ADRIAN
Winsstraße 58
D-10405 Berlin
DEUTSCHLAND
Tel.: +49-174-330 4999
E-Mail: hej@gerhardadrian.com

Verantwortlich im Sinne des Presse-, Medien- und Onlinerechts der Bundesrepublik Deutschland: Gerhard H. Adrian

 
Senden Sie mir hier eine Nachricht.
 

Unternehmensinformation

GERHARD ADRIAN
Übersetzer
USt.-IdNr.: DE188899263

 

Fotos und Design

Mein Dank an alle, die zu dieser Website beigetragen haben!
Gerhards Porträtfoto: Originalfoto von René Gundesbøl
Walkathon-Fotos: Sylke Block, Carsten Nielsen u. a., © ECCO Sko A/S
Weiteres Bildmaterial: Gerhard H. Adrian, Shutterstock u. a.

 

Nutzungsbedingungen für diese Website

 

1. Allgemeines

Diese Nutzungsbedingungen gelten für diese Website (www.gerhardadrian.de), die von Gerhard Adrian, Winsstraße 58, D-10405 Berlin, Deutschland (nachfolgend „GA“ genannt) angeboten wird. Durch den Besuch der Website von GA und/oder die Nutzung der auf der bzw. über die Website angebotenen Informationen erkennt der Besucher diese Nutzungsbedingungen ausdrücklich an.

2. Beschränkungen bezüglich Nutzung und Haftung

Die auf der Website von GA dargebotenen Informationen stammen aus Quellen, die nach dem Ermessen von GA als zuverlässig gelten. GA und/oder Dritte übernehmen keine Garantie für die Vollständigkeit, Korrektheit oder Aktualität der Informationen. Informationen auf dieser Website können jederzeit ohne gesonderte Mitteilung entfernt oder verändert werden. Ein unterbrechungs- und störungsfreier Zugang zu der Website von GA kann nicht gewährleistet werden.

Die Nutzung der auf dieser Website dargebotenen Informationen erfolgt auf eigene Gefahr. GA haftet weder für direkte noch für indirekte Schäden, Kosten, Verluste oder Ansprüche, die aus der Nutzung der Website entstehen können.

3. Verlinkte Webseiten

Soweit GA direkte oder indirekte Verweise auf fremde Webseiten („Hyperlinks“) bereitstellt, stellen diese keine Empfehlung oder Gewährleistung seitens GA hinsichtlich der Produkte und/oder Dienstleistungen, die auf den verlinkten Seiten angeboten werden, dar. Die Nutzung solcher Hyperlinks erfolgt auf eigene Gefahr, und GA übernimmt keine Gewähr für deren Inhalt, Anwendbarkeit oder Zugänglichkeit.

Bei verlinkten Webseiten, die außerhalb des Verantwortungsbereichs von GA liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem GA von den Inhalten Kenntnis hat und es technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. GA erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat GA keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert GA sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.

4. Cookies

Die Website von GA arbeitet mit Cookies. Ein Cookie ist eine Textdatei, die während des Besuchs der Website auf dem Computer des Besuchers gespeichert wird. Diese Textdatei dient der Erleichterung der Nutzung der Website durch den Besucher.

Es gibt zwei Arten von Cookies. Bei der ersten Art handelt es sich um so genannte „persistente Cookies“, die für einen längeren Zeitraum auf dem Computer des Besuchers gespeichert werden. Die Webseite von GA verwendet keine persistenten Cookies.

Bei der zweiten Art von Cookies handelt es sich um so genannte „Session-Cookies“, die nur vorübergehend während des Besuchs auf dem Computer des Besuchers gespeichert werden. Diese Session-Cookies vereinfachen die Navigation auf der Website, u. a. im Zusammenhang mit der Sprachauswahl und der Nutzung der Website auf mobilen Geräten.

Sofern die Verwendung von Cookies nicht erwünscht ist, kann der Besucher dies in den Sicherheitseinstellungen seines Browser-Programms (Firefox, Safari, Chrome, Internet Explorer u. a.) vorwählen. Die Unterdrückung von permanenten Cookies im Browserprogramm hat keine Auswirkungen auf die Funktion und Darstellung der Website. Die Unterdrückung von Session-Cookies kann u. U. das Navigieren auf der Website leicht erschweren.

5. Urheberrecht, Warenzeichen

Die an den Informationen auf der Website bestehenden Eigentums- und Urheberrechte sowie sonstige immaterielle Rechte von GA und/oder Dritten, die entsprechende Vorbehalte geltend machen, bleiben unberührt. Alle Rechte bleiben in allen Ländern vorbehalten. Die Veröffentlichung, Wiedergabe, Übertragung oder Speicherung der Inhalte der Website, vollständig oder in Auszügen, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Rechteinhaber zulässig; ausgenommen ist die elektronische Speicherung oder das Ausdrucken für den persönlichen Gebrauch. Das Zitieren von Inhalten der Website im Rahmen und Umfang des geltenden Urheberrechts ist zulässig. Zitate sind stets mit deutlicher Quellenangabe zu versehen: „Gerhard Adrian“ und/oder „gerhardadrian.com“. Auf der Website enthaltene Warenzeichen und Logos dürfen ohne schriftliche Zustimmung der Rechteinhaber nicht wiedergegeben, veröffentlicht oder verbreitet werden.

6. Anwendbares Recht, Gerichtsstand

Das Internetangebot/die Website sowie diese Nutzungsbedingungen und deren Anwendung unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist Berlin.